Massa- och pappersbruk

 

Kundprofil

  • Massa- och pappersbruk i norra Michigan
  • En av Nordamerikas största leverantörer av bestruket papper till kataloger och tidskrifter
  • Nordamerikas andra största producent av bestruket tidningspapper
  • Årlig produktionskapacitet på 900 000 ton

Situation

Massa- och pappersbruk måste hantera problem med korrosion som uppstår på grund av svavelföreningar som bildas av restprodukter från tillverkningen. En papperstillverkare i Michigan trodde att fabrikens elektroniska processstyrningsutrustning skyddades mot korrosion genom anläggningens gasfiltreringssystem (skrubbrar) och av skyddsåtgärder som sköttes av en av AAF Internationals konkurrenter. Processerna i bruket styrs med elektroniska styrsystem, fördelade över omkring 25 kontrollrum. De enda tjänsterna som vår konkurrent tillhandahöll bestod i stort sett av utplacering av traditionella metallkuponger för övervakning av korrosion och byte av gasiltermedia i skrubbrarna.

Silvertrådar

Efter fel i den elektroniska utrustningen i flera kontrollrum skickade papperstillverkaren de defekta kretskorten till tillverkaren för teknisk analys.Analysresultaten bekräftade att korrosion i form av silvertrådar var den bakomliggande orsaken. Sådana trådar uppstår ofta på kretskort som tillverkats enligt EU:s RoHS-direktiv från 2003. Papperstillverkaren gav AAF International i uppdrag att se över situationen och ta fram lösningar för kontrollrum, utrustning och underhåll.

Elektroniska kontrollrum

Elektronisk kontrollutrustning har använts för att styra processer och öka produktionen inom massa- och pappersindustrin i flera årtionden. Arbetsmiljön på massa- och pappersbruk innehåller relativt höga halter av svavel – i form av vätesulfid, svaveldioxid, merkaptaner och svavelbelastade partiklar. Det kan även finnas föreningar som till exempel kväveoxid och klor. Förekomsten av dessa korrosiva kontaminanter innebär att kretskort i sådana miljöer utsätts för korrosionsrisk, och funktionsfelen i elektronisk utrustning inom denna sektor är väldokumenterade sedan många år. Nya regler för materialen i kretskort har gjort att elektronisk utrustning blir ännu känsligare för korrosion.

Massa- och pappersbruk

AAF:s lösning

AAF rekommenderade att anläggningen skulle installera SAAFShield® -teknik  i kontrollrummen. Med SAAFShield Reactivity Monitoring kan användaren övervaka korrosion i realtid eller när så önskas för att fastställa om utrustning eller elektronik är utsatt för miljökorrosion. SAAFShield-produkterna med QCM-teknik (Quartz Crystal Microbalance) erbjuder den mest exakta sensorkapaciteten som är tillgänglig på marknaden.

SAAFShield Detecting Unit (detekteringsenhet) arbetar tillsammans med SAAFShield Reading Unit (avläsningsenhet) för att visa och prognosticera korrosionsdata över tid, vilket låter användaren utvärdera miljöfaktorer som t.ex. korrosionstemperatur och luftfuktighet vid specifika tidpunkter. Dessa data kan användas för att kontrollera driftprocessernas effektivitet. Datan kan loggas kontinuerligt via PLC-system eller periodiskt med en USB-enhet. Vid periodisk loggning kan en SAAFShield Reading Unit lagra data från 500 detekteringsenheter.

Fördelarna med realtidsövervakning

I början av undersökningen placerades en SAAFShield detektorenhet i ett kontrollrum för att samla in referensdata om korrosionshastigheten. En analys av återstående livslängd för installerade media och av metallkuponger för korrosionsövervakning utfördes också. Papperstillverkaren höll med om AAF Internationals slutsats att skrubbern var förbrukad och bytte ut dess kemiska media. Under bytet, och när underhållsåtgärder utfördes på skrubbern, så identifierade SAAFShield-detektorn öka korrosionsnivåer både för koppar och silver. När skrubbern togs i drift igen föll korrosionsnivåerna till lägre värden än innan bytet av skrubberns media. Efter demonstrationen av SAAFShield-detekteringenheternas känslighet och precision under testningen beslutade papperstillverkaren att köpa in detekteringenheter till alla kontrollrummen.

Inkrementell korrosionshastighet

Mindre stilleståndstid med SAAFShield®-teknik

Kostnaden för avbrott i produktionen är den allvarligaste konsekvensen för korrosion i elektronisk utrustning. På massa- och pappersbruk kan korrosion i elektronisk kontrollutrustning leda till urdrifttagning av processen och förlorad produktionstid. Massa- och pappersbruk uppmuntras att använda reaktivitetsövervakning för att fastställa luftkvaliteten i kontrollrum och andra områden där det finns elektronisk utrustning. Områden med kontrollutrustning med värden på över 300 Å per månad på koppar, eller över 200 Å per månad på silver riskerar att orsaka kostsamma fel och driftstopp om man inte sätter in skyddsåtgärder mot korrosion från gaser, till exempel i form av gasfiltrering. AAF:s SAAFShield-övervakningsteknik var den perfekta lösningen för pappersbruket, vars ledning nu kan vara trygga i förvissningen att kontrollrummen inte längre riskerar kostsamma, oplanerade driftstopp.