Inomhusluftens kvalitet (IAQ) är av största vikt för patient- och personalsäkerheten

Ren luft är ytterst viktig på sjukhus och inom hälso- och sjukvård för att skydda patienter, personal och besökare från luftburna sjukdomar och infektioner samt bidra till en behaglig, hälsosam och luktfri miljö. IAQ-nivån (Indoor Quality Air) på anläggningen, dvs. den luft som andas av dem som vistas i byggnaden, är särskilt viktig på grund av patienternas försvagade immunförsvar, som gör dem mer mottagliga för biverkningar och smittor. Dålig IAQ klassas som en av de fem främsta miljöriskerna för folkhälsan.

Luften i din byggnad kan innehålla: 

  • Mögel, sporer, pollen 
  • Koloxid, radon, lättflyktiga organiska ämnen
  • Bakterier, virus och biprodukter
  • Fordonsavgaser, avgaser från industrianläggningar
  • Asbest, lera, elementarpartiklar och konstfibrer
     

Omfattande studier visar att:

Mellan tre och fyra miljoner vårdrelaterade infektioner sker varje år, med  

upp till 80 000 dödsfall


Upp till en tredjedel av 

vårdrelaterade infektioner omfattar luftburen smitta


Det finns 

175 268 sidor om IAQ i Förenta staternas Code of Federal Regulations


56 % av underhållsteknikerna i den kommersiella sektorn erkänner faktiskt att deras 

underhåll av IAQ inte utförs i enlighet med IAQ-riktlinjer


Brist på felaktig luftfiltrering är 

Den främsta orsaken till dålig IAQ

Reducera riskerna genom att optimera miljön

Med tanke på den kontinuerliga tillströmmning av potentiellt smittsamma patienter och deras anhöriga är det givetvis viktigt att reducera riskerna genom att avlägsna luftburna kontaminanter som uppkommer både innanför och utanför lokalens dörrar. Förutom kontaminanternas effekt på patienter och vårdpersonal kan frätande gaser skada VVS-enheter, kontrollrum och elektroniska instrument, diagnostikinstrument, röntgenmaskiner och kontorsmaterial.

Är du orolig över att din anläggning kanske inte är helt optimerad? Så här kan vi hjälpa dig:

En grundlig genomgång av luftfiltren i ditt ventilationssystem är den allra första åtgärden som AAF International vidtar för att kunna ge dig professionell vägledning. Analyser kan ligga till grund för kostnadsbesparingar och riskreducering. Vårt mål med att genomföra den här granskningen är att få en bättre förståelse för nuvarande status och föreliggande luftfiltreringsbehov, användningsområden och vilka de övergripande luftkvalitetsmålen är. Den anpassade luftfilterundersökningen kostar ingenting och kan ge dig viktig information som kan bidra till att minska dina risker och spara både tid och pengar.

Klicka här för att boka en kontroll redan idag!