Product Overview

  • Undersökningsverktyg för att mäta gasfiltrets prestanda
  • Idealisk för platsrapporter om luftreaktivitet
  • Betecknar förekomst eller frånvaro av gastyper (svavelföreningar, klorföreningar, föreningar som bildar oxidfilmer och okända ämnen)
  • Kvantifierar reaktiviteten i miljön enligt ISA-71.04-2013 och relaterade kupongstandarder
  • Tillgängliga i lätta och tunga versioner för att passa tillämpningens kontamineringsgrad

Skydda din investering

Korrosion på grund av luftreaktivitet kan få kostsamma konsekvenser. Den allvarligaste konsekvensen av korrosion och driftfel i elektronisk utrustning för raffinaderier, massa- och pappersfabriker, däcktillverkning och andra processindustrier är driftstopp och förlorad produktion. I andra industrier innebär korrosion i serverkomponenter driftstopp i datacentral. Stopp för transaktioner, programvara för logistik kan inte köras och uppgifter kan inte lagras. I verksamheter som använder kompressorer kan reaktiv luft leda till kortare underhållsintervaller, driftstopp i processer och så småningom förkortad livslängd för kompressorn. 

SAAF Reactivity Monitoring Coupons ger information om genomsnittlig luftreaktivitet under 30 dagar. Dessa uppgifter hjälper klienten att utvärdera områdes- eller rumsförhållanden relaterat till luftreaktivitet och att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sin elektronik, utrustning och processer.

Tolkning av data och rapportering

SAAF Laboratory tar fram en användningsspecifik rapport som sammanfattar uppgifterna. Denna rapport visar foton av nya kuponger och de exponerade kupongerna för visuell referens. Den sammanfattar den genomförda miljöklassificeringen, total mängd korrosion som bildats på kupongerna under installation och individuell korrosionsinformation för att åtskilja olika typer av kontaminanter.

 

Jämföra data med relevanta industristandarder

Industristandarder finns till för att skydda äldre elektronik i processkontrollrum (ISA 71.04-1985), och för ROHS-överensstämmande elektronik som används i kontrollrum, datacentraler, däcktillverkningsanläggningar och andra områden (ASHRAE TC 9.9 Riktlinje och ISA 71.04-2013). Kompressorprestanda i arkiv och museer är också kopplade till reaktivitetsövervakningens resultat. Uppgifter från SAAFShield Technology kan vara direkt relaterade till dessa standarder för att utvärdera utrymmen med kritisk elektronik, kompressorer eller arkivmaterial.

 

 

 

 

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?