Product Overview

 • Aktivt kol i pelletsform som tar bort giftiga och orena kontaminanter från atmosfären
 • Snabbt och enkelt att byta media
 • Tål många olika orena gaser
 • Lågt tryckfall och hög adsorptionsförmåga

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

Tekniska media

SAAFCarb media med förbättrad kapacitet tar effektivt bort 99,5 % of kontaminanterna från SAAFCarb-systemen. Mediet samlar upp dieselångor (kvävedioxid), kolväten, klor och lättflyktiga organiska ämnen. Det aktiva kolet i pelletsform består av icke giftigt bituminöst kolsubstrat. SAAFCarb media tar bort giftiga och orena gaser från luften genom adsorption. I processen samlas gasen på pelletsytan.

Kvalitetskontroll

Pelletsen är 3 mm och genomgår flera kvalitetskontroller innan den skickas, för att upptäcka låga tryckfall och hög adsorptionsförmåga. SAAFCarb-media kan användas i temperaturer på 20 °C till 55 °C vid en relativ fuktighetsgrad på 10–95 %. Luftflödet fungerar i kommersiella och industriella system och områden från mindre än 25 CFM (42,5 m3/timme) till mer än 169,920 m3/timme och i hastigheter från 1 080 till 9 000 m/timme.

Förpackningsalternativ och riktlinjer för tillämpningar

SAAFCarb-media finns i 25 kg-säckar och i stora säckar (1 m2) på 500 kg. SAAFCarb-media finns även förpackade i SAAF-patroner, kassetter och brickor. SAAFCarb-media fungerar enligt följande riktlinjer för tillämpningar (faktisk kapacitet och effekt kan variera):

 • Temperatur: -20 °C till 55 °C
 • Luftfuktighet: 10 % – 95 % relativ fuktighet
 • Lämplig för användning i kommersiella och industriella system med utrustning där hastigheten varierar från 0,25-2,5 m/s

Krav för installation och kassering

Installatörerna måste använda skyddsmasker, skyddsglasögon och gummihandskar. När SAAFCarb-mediet har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Säkerhet

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för arbetare som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att arbetarna följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?